In Nederland is iedere jongere verplicht om elke (school)dag naar school te gaan. Wie spijbelt of te laat komt, houdt zich niet aan de leerplichtwet. Tot aan het einde van het schooljaar waarin de leerling 16 jaar wordt, is hij volledig leerplichtig.

Leerplicht

Bureau Voortijdig Schoolverlaten Parkstad Limburg (VSV) voert voor alle Parkstadgemeenten en de oude gemeente Nuth de leerplichtwet uit. De leerplichtambtenaar van bureau VSV werkt hiervoor nauw samen met de scholen. Zo is de leerplichtambtenaar regelmatig op de scholen aanwezig. Hij controleert of jongeren daadwerkelijk naar school gaan. Hij maakt deel uit van het ondersteuningsteam en, als dat nodig is, speelt hij een adviserende en bemiddelende rol bij problemen. Als een leerling (regelmatig) te laat komt of spijbelt, zal de leerplichtambtenaar optreden. Hij zal eerst onderzoeken waarom de jongere spijbelt en/of te laat komt en of er een oplossing is. Omdat het wettelijk verplicht is naar school te gaan, kan de leerplichtambtenaar als het nodig is een HALT-straf geven of een proces-verbaal opmaken. Het proces-verbaal kan tegen de jongere zelf en/of de ouders/verzorgers worden opgemaakt. Een folder over vakantieverlof en vrij voor gewichtige omstandigheden kunt u opvragen bij Bureau VSV Parkstad Limburg, 045-5605888 of info@vsv-parkstad.nl.

Kwalificatieplicht

Met ingang van het schooljaar 2007 / 2008 bestaat de partiële of gedeeltelijke leerplicht niet meer. Vanaf dat schooljaar geldt de kwalificatieplicht. Dat betekent, dat de leerling ook als hij niet meer volledig leerplichtig is (dus ouder dan 16 jaar) toch nog naar school moet tot de 18e verjaardag. De leerling kan er voor kiezen om werk en school te combineren. Als je een diploma HAVO, VWO of MBO niveau 2 haalt, heb je een startkwalificatie en ben je niet meer verplicht om naar school te gaan. Het mag natuurlijk nog wel.

Direct naar
facebook