Leerplicht

Bureau Voortijdig Schoolverlaten Parkstad Limburg (VSV) voert voor alle Parkstadgemeenten en de gemeente Beekdaelen de leerplichtwet uit. De leerplichtambtenaar van bureau VSV werkt hiervoor nauw samen met de scholen. Zo is de leerplichtambtenaar regelmatig op de scholen aanwezig. Indien de leerplichtambtenaar via het verzuim loket van DUO een melding van ongeoorloofd verzuim (gemaakt door de mentor) ontvangt, gaat hij in gesprek met de leerling en/of ouder/verzorgers.  Daarnaast maakt hij deel uit van het ondersteuningsteam en, als dat nodig is, speelt hij een adviserende en bemiddelende rol bij problemen. Als een leerling (regelmatig) te laat komt of spijbelt, zal de leerplichtambtenaar optreden. Hij zal eerst onderzoeken waarom de jongere spijbelt en/of te laat komt en of er een oplossing is. Omdat het wettelijk verplicht is naar school te gaan, kan de leerplichtambtenaar als het nodig is een HALT-straf geven of een proces-verbaal opmaken. Het proces-verbaal kan tegen de jongere zelf en/of de ouders/verzorgers worden opgemaakt. Een folder over vakantieverlof en vrij voor gewichtige omstandigheden kunt u opvragen bij Bureau VSV Parkstad Limburg, 045-5605888 of info@vsv-parkstad.nl.

Kwalificatieplicht

Vanaf 16 jaar is een jongere kwalificatie plichtig (verplicht tot behalen van minimaal een startkwalificatie is MBO2, of HAVO/VWO). Dat betekent, dat de leerling ook al is hij niet meer  leerplichtig  (dus ouder dan 16 jaar) toch nog naar school moet tot de 18e verjaardag. Als je een diploma HAVO, VWO of MBO niveau 2 haalt, heb je een startkwalificatie en ben je niet meer verplicht om naar school te gaan. Het mag natuurlijk nog wel.

Direct naar
facebook