Kluisjes

Ouders betalen hiervoor via de schoolnota jaarlijks huur en éénmalig borg. Indien de schoolleiding dit nodig acht, kan zij de inhoud van de kluisjes preventief controleren op verboden middelen/voorwerpen. Aan het einde van het schooljaar moeten de kluisjes volledig...

Klokkenluidersregeling SVO|PL

Klokkenluidersregeling SVO|PL acht het van belang dat haar werknemers en leerlingen en ook externen (zoals bijvoorbeeld ouders/verzorgers van leerlingen, leveranciers e.d.) op adequate en veilige wijze melding kunnen doen van eventuele vermoedens van misstanden binnen...

Klachtenregeling SVO|PL

De kring van personen waartegen een klacht kan worden ingediend is beperkt tot medewerkers van SVO|PL en ouders/verzorgers en leerlingen voor zover deze leerling zijn of waren van een van de scholen. Hierbij kan gedacht worden aan docenten, directieleden,...

Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg is het geheel aan activiteiten dat ondernomen wordt om de kwaliteit van het onderwijs en de school te onderzoeken, te borgen of te verbeteren en openbaar te maken. Omdat kwaliteit een relatief begrip is, wordt kwaliteit vaak bepaald door middel van...
Direct naar
facebook