Kluisjes

Ouders betalen hiervoor via de vrijwillige ouderbijdrage huur en ontvangen een nota voor de éénmalige borg. Indien de schoolleiding dit nodig acht, kan zij de inhoud van de kluisjes preventief controleren op verboden middelen/voorwerpen. Aan het einde van het...

Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg Onder kwaliteitszorg verstaan wij het geheel aan activiteiten dat ondernomen wordt om de kwaliteit van het onderwijs (c.q. de school) te onderzoeken, te borgen of te verbeteren en openbaar te maken. Omdat kwaliteit een relatief begrip is, wordt...
Direct naar
facebook