Dyslexieprotocol
Dit protocol beschrijft de aanpak en ondersteuning voor leerlingen met dyslexie op De
Nieuwe Thermen. Het doel is om deze leerlingen gelijke kansen te bieden in het
onderwijsproces en toetsmomenten. Hierbij maken we gebruik van de hulpmiddelen
aangeboden door Lexima en wordt er getoetst via Examode.
Dit protocol is van toepassing op leerlingen die in het bezit zijn van een officiële
dyslexieverklaring.
De geboden ondersteuning:
Leerlingen met dyslexie hebben moeite met het lezen, spellen en/of schrijven als gevolg
van een specifieke lees- en spellingstoornis. Het is belangrijk dat deze leerlingen de juiste
ondersteuning krijgen om hun potentieel te kunnen bereiken.
De dyslectische leerling heeft op De Nieuwe Thermen recht op een aantal faciliteiten
gedurende de schoolloopbaan.
Op De Nieuwe Thermen wordt digitaal gewerkt. De leerlingen maken gebruik van een
laptop en de leermiddelen zijn digitaal. Dit kan ondersteunend zijn voor leerlingen met
dyslexie.
Algemene faciliteiten:
➢ Account op www.kurzweil.lexipoort.nl
➢ Account op web2speech
➢ Uitleg hulpmiddel Kurzweil.
➢ Eén vast moment in de week waarbij leerlingen bij de dyslexiecoördinator vragen
kunnen gaan stellen
➢ Toetsen mogen gemaakt worden met behulp van www.kurzweil.lexipoort.nl.
➢ De leerling mag gebruik maken van extra tijd bij een toets. Dit extra tijd bedraagt
een derde van de tijd van een toets. Bijvoorbeeld bij een toets van 30minuten zou
deze leerling 10minuten extra tijd mogen krijgen.
➢ Indien een leerling behoefte heeft aan andere, hier niet genoemde faciliteiten, dan
kan dit in overleg met de ondersteuningscoördinator, mentor-coach en/of
vakdocent, mits dit organisatorisch mogelijk is.
Kurzweil.lexipoort.nl
kurzweil.lexipoort.nl is een softwareprogramma dat specifiek ontworpen is om leerlingen
met dyslexie te ondersteunen bij het lezen en verwerken van geschreven tekst. Dit
programma biedt onder andere de volgende functionaliteiten:
➢ Voorleesfunctie: Leerlingen kunnen teksten laten voorlezen door de computer. Ze
kunnen hierbij het tempo en de stem aanpassen naar hun voorkeur.
➢ Vergrootglas: Leerlingen kunnen delen van de tekst vergroten om het lezen te
vergemakkelijken.
➢ Aantekeningen maken: Leerlingen kunnen aantekeningen maken en markeren in
de tekst.
➢ Woordenboek en woordvoorspelling: Leerlingen hebben toegang tot een
woordenboek en kunnen gebruikmaken van de woordvoorspellingsfunctie.
➢ Structuur aanbrengen: Leerlingen kunnen de tekst laten structureren om overzicht
te behouden.
Examode
Tijdens toetsmomenten wordt gebruik gemaakt van Examode, waarin de ondersteuning
van kurzweil.lexipoort.nl beschikbaar wordt gesteld. Dit betekent dat leerlingen met
dyslexie de beschikking hebben over dezelfde hulpmiddelen als in reguliere lessen.
Faciliteiten bij het (school)examen:
➢ De meest recente versie van de regeling (school)examen is op de website van De
Nieuwe Thermen te vinden op: https://www.nieuwethermen.nl/examens/.
➢ Leerlingen met dyslexie, aangetoond in een op school aanwezig rapport van een
externe deskundige, hebben rechten bij schriftelijke toetsen. Deze rechten zijn te
vinden op: https://www.examenblad.nl/2023/onderwerpen/kandidaten-metondersteuningsbehoefte.
➢ De complete lijst van toegestane hulpmiddelen op het (school) examen per vak is
te vinden op: Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens vo 2024
| Examenblad.nl.
➢ Tijdens SE’s zal er gebruik worden gemaakt van Examode.
➢ Tijdens het CE zal er gebruik worden gemaakt van de windows versie van Kurzweil.
Training die hiervoor nog nodig zal zijn, zal tijdig worden aangeboden.
➢ Bij het centraal examen krijgt iedere leerling met één dyslexieverklaring 30 minuten
tijdsverlenging per examen.

Direct naar
facebook