Klokkenluidersregeling

SVO|PL acht het van belang dat haar werknemers en leerlingen en ook externen (zoals bijvoorbeeld ouders/verzorgers van leerlingen, leveranciers e.d.) op adequate en veilige wijze melding kunnen doen van eventuele vermoedens van misstanden binnen de organisatie waarbij zij betrokken zijn. Uitgangspunt hierbij is dat het intern melden van een misstand dient te worden gezien als een bijdrage aan het verbeteren van het functioneren van de organisatie.

Het begrip “misstand” definiëren wij als: feiten of situaties waarbij een organisatorisch, persoonlijk of maatschappelijk belang in het geding is, dan wel kan komen en die binnen de invloedssfeer van de organisatie voorkomen. Denk hierbij aan gevaar voor de gezondheid, de veiligheid of het milieu.

Tegelijkertijd kan er ook sprake zijn van strafbare feiten, schending van de wet- en regelgeving, onethisch gedrag, misleiding van justitie, overheid of het publiek, dan wel het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten of situaties. SVO|PL stelt zich daarbij principieel op het standpunt dat een dergelijke melding serieus wordt onderzocht, waarbij voorkomen dient te worden dat de te goeder trouw handelende medewerker of leerling wordt benadeeld in zijn positie bij de organisatie.

De Klokkenluidersregeling SVO|PL is niet bedoeld voor het melden van persoonlijke klachten door werknemers of leerlingen over hen persoonlijk betreffende aangelegenheden, of het uiten van kritiek op de door de directie gemaakte beleidskeuzes.

Bekijk hier de Klokkenluidersregeling SVO|PL.

Klokkenluiderscommissie SVO|PL

p/a Akerstraat 85-87, 6417 BK Heerlen, onder vermelding van “vertrouwelijk en persoonlijk”

Email: klokkenluiderscommissie@svopl.nl

Direct naar
facebook