De kring van personen waartegen een klacht kan worden ingediend is beperkt tot medewerkers van SVO|PL en ouders/verzorgers en leerlingen voor zover deze leerling zijn of waren van een van de scholen. Hierbij kan gedacht worden aan docenten, directieleden, onderwijsondersteunend personeel, leerlingen, ex-leerlingen, ouders, voogden, verzorgers, leden College van Bestuur of een vrijwilliger die werkzaamheden verricht voor de school. Klachten over ouders/verzorgers onderling of over leerlingen onderling zijn van deze regeling uitgesloten. De meeste klachten kunnen in onderling overleg worden afgehandeld. Bespreek daarom klachten altijd eerst op school, met de betreffende personen. Indien dat, gezien de aard van de klacht, niet mogelijk is of wanneer geen juiste afhandeling heeft plaatsgevonden, kan een beroep worden gedaan op een ander gremium. De interne of externe vertrouwenspersonen kunnen bij klachten bijstand en begeleiding in het traject verlenen. Bekijk hier de Klachtenprocedure. Klachtenregeling Indien het niet mogelijk is om in onderling overleg tot een juiste afhandeling van een klacht te komen, kan een beroep worden gedaan op de Klachtenregeling SVO|PL. Bekijk hier de Klachtenregeling SVO|PL. Klachtencommissie SVO|PL p/a Akerstraat 85-87, 6417 BK Heerlen Email: klachtencommissie@svopl.nl Klachten betreffende eindexamenaangelegenheden Klachten over sancties genomen door de schooldirectie in geval van een onregelmatigheid (bv. fraude of ongeoorloofde absentie) begaan door een examenkandidaat bij enig onderdeel van het examen, worden behandeld door de Commissie van Beroep bij Eindexamenaangelegenheden. Deze klachten kennen een speciale klachtafhandeling. Een kandidaat of ouder/verzorger dient binnen drie dagen na bekendmaking van de sanctie in beroep te gaan bij de Commissie van Beroep bij Eindexamenaangelegenheden. De leden van deze commissie worden benoemd door het bevoegd gezag van de stichting. De commissie is exclusief bevoegd inzake geschillen op voornoemd terrein. Men kan met deze klachten niet naar de klachtencommissie. Bekijk hier het reglement Commissie van Beroep Eindexamenaangelegenheden. Commissie van Beroep Eindexamenaangelegenheden p/a Bestuursbureau Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg Akerstraat 85-87 6417 BK Heerlen E-mail: info@svopl.nl Klachten over seksuele intimidatie De behandeling van klachten over seksuele intimidatie vindt op dezelfde wijze plaats als de behandeling van andere klachten. Ook in dezen dient eerst de interne weg gevolgd te worden alvorens naar de klachtencommissie te gaan. Gezien de bijzondere aard van deze klachten zijn op elke school interne vertrouwensperso(o)n(en) aanwezig die als eerste aanspreekpunt kunnen functioneren. De school is verplicht van vermoedens en klachten op het gebied van seksueel misbruik melding te maken bij de vertrouwensinspecteur. De vertrouwensinspecteur kan voor leerlingen en personeelsleden die het slachtoffer zijn van seksuele intimidatie een klankbordfunctie vervullen en hen desgewenst begeleiden bij de verdere afhandeling van hun klacht (tel. 0900-1113111 (lokaal tarief)). Om uw kind(eren) het beste onderwijs in een veilige omgeving te kunnen bieden, dient de stichting te beschikken over (persoons)gegevens van uw kind(eren). Alle gegevens worden opgeslagen in het (school)dossier van de betreffende leerling. De stichting draagt zorg voor een passende beveiliging van al deze gegevens. Zo is de toegang tot gedigitaliseerde bestanden beveiligd met autorisaties en wachtwoorden en wordt het papieren dossier opgeborgen in afgesloten kasten, die uitsluitend door daartoe geautoriseerde medewerkers geopend kunnen worden. U heeft als ouder/verzorger het recht op inzage, correctie en eventuele verwijdering van de persoonsgegevens van uw kind(eren). Indien u hiervan gebruik wilt maken, kunt u een schriftelijk verzoek in dienen bij de directeur/rector van de school van uw kind(eren). Afhandeling van uw verzoek vindt plaats volgens vastgestelde afspraken. Alle scholen van de Stichting SVO|PL hanteren het IBP-beleid SVO|PL, het Privacyreglement leerlingen en hieruit voortvloeiende reglementen, waarin de privacy en bescherming van persoonsgegevens is vastgelegd. Relevante reglementen zijn gepubliceerd op de website van SVO|PL. Vragen, incidenten of opmerkingen kunnen vertrouwelijk worden gemeld bij de Functionaris voor Gegevensbescherming van SVO|PL. Bekijk hier het Privacyreglement leerlingen. Portretrecht en publicatie beeldmateriaal Onze school laat met foto’s en video’s zien wat op school en tijdens schoolactiviteiten gebeurt. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden, bijvoorbeeld tijdens activiteiten, schoolreisjes en lessen. Ook uw zoon/dochter kan op dit beeldmateriaal te zien zijn. Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden en we plaatsen bij foto’s en video’s zonder expliciete toestemming geen namen van leerlingen. Elk schooljaar wijzen wij u op uw recht om toestemming te geven dan wel in te trekken voor publicatie van beeldmateriaal. Vanaf 16 jaar mogen leerlingen volgens de wet zelf bepalen of beeldmateriaal gebruikt mag worden. U kunt uw toestemming vastleggen via de elo van Somtoday. Onder ‘Portretrecht’ bij ‘Mijn profiel’ ziet u waarvoor u toestemming kunt geven. Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt. Het kan voorkomen dat andere ouders/verzorgers of leerlingen foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. De school heeft daar geen invloed op, maar wij gaan ervan uit dat iedereen terughoudend is bij het plaatsen van beeldmateriaal op internet. U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Ook mag u op een later moment alsnog toestemming geven. U past uw keuze aan in de elo van Somtoday. Vanaf het moment dat de toestemming wordt ingetrokken, plaatsen we geen nieuw beeldmateriaal meer van uw zoon/dochter. Heeft u een klacht over een eerder geplaatste foto? Neem dan contact op met Adelita Begović (a.begovic@nieuwethermen.nl). Functionaris voor Gegevensbescherming SVO|PL Dio Bos p/a Akerstraat 85-87, 6417 BK Heerlen privacy@svopl.nl 06 – 18 23 54 54
Direct naar
facebook