Kwaliteitszorg is het geheel aan activiteiten dat ondernomen wordt om de kwaliteit van het onderwijs en de school te onderzoeken, te borgen of te verbeteren en openbaar te maken. Omdat kwaliteit een relatief begrip is, wordt kwaliteit vaak bepaald door middel van vergelijkingen. Dit kunnen vergelijkingen in tijd zijn (hebben we het dit jaar beter gedaan dan vorig jaar) of vergelijkingen met anderen (hoe hebben we het gedaan in vergelijking met andere scholen).

Leerlingen en ouders hebben een belangrijke rol in het kwaliteitszorgsysteem van het Nieuwe Thermen. Regelmatig worden leerlingen en ouders gevraagd een vragenlijst in te vullen die gaat over zaken waarmee zij rechtstreeks te maken hebben, zoals sfeer op school, kwaliteit van lessen, kwaliteit van voorzieningen, enz. Maar ook is het van belang dat ouders en leerlingen vragen stellen en opmerkingen maken over zaken die niet duidelijk of niet goed geregeld zijn.

1. Kwaliteitszorg op de Nieuwe Thermen

Het geven van kwalitatief goed onderwijs staat bij de Nieuwe Thermen voorop. We willen onder het regulier toezicht van de Inspectie van het Onderwijs vallen, ofwel een basisarrangement hebben. Dit betekent dat de school minimaal voldoen aan de kwaliteitseisen vanuit de overheid. Daarnaast willen wij vanuit een intrinsieke motivatie de meest passende en optimale vorm van onderwijs aan onze leerlingen bieden. In de school bestaat dan ook een cultuur van opbrengst- en handelingsgericht werken. Die cultuur is erop gericht de leer- en ontwikkelresultaten van alle leerlingen te optimaliseren door de vorderingen van leerlingen systematisch te volgen en te verbeteren zodat zij een optimaal ontwikkelperspectief hebben. De resultaten van de leerlingen liggen tijdens de schoolperiode ten minste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingen mag worden verwacht.

1.1. Kwaliteit als tweede natuur

Het zichtbaar maken van de kwaliteit van de scholen dient een tweede natuur te zijn. Dit moet zijn weerslag krijgen in een vorm van doelgerichte, cyclische, systematische en integrale kwaliteitszorg. Dit heeft vooral waarde voor de school zelf, maar het fungeert ook als een verantwoordingsmiddel enerzijds naar ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen en anderzijds naar het College van Bestuur, de onderwijsinspectie en de omgeving van de school.

1.2 Visie op kwaliteitszorg

De Nieuwe Thermen heeft het afgelopen jaar veel geïnvesteerd in kwaliteitsbeleid en de uitvoering van het kwaliteitsbeleid. In de komende tijd zal geïnvesteerd worden in het verder ontwikkelen en positioneren van kwaliteit als integraal onderdeel van onze organisatie. Kwaliteitszorg betreft zowel de primaire opdracht als de secundaire processen daar omheen en de samenhang daartussen. De Nieuwe Thermen ziet kwaliteitszorg als ‘het totaal van activiteiten, procedures en instrumenten, die bedoeld zijn om op een permanente, systematische en cyclische wijze de kwaliteit van het onderwijs te bepalen, te bewaken, te borgen en te verbeteren’. Het gaat om het beantwoorden van de volgende vijf vragen:

Doen we de goede dingen? Doen we de dingen goed? Hoe weten we dat? Vinden anderen dat ook? Wat doen we met die kennis en informatie?

De Nieuwe Thermen zorgt systematisch voor behoud en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Het management stuurt de kwaliteitszorg aan en kwaliteit(-s denken) is gemeengoed voor alle medewerkers. Er wordt planmatig gewerkt volgens de PDCA-cyclus op alle niveaus en er wordt een integraal systeem van kwaliteitszorg gebruikt.  Er is sprake van een intern toezicht gericht op aansturing, monitoring en borging. Op schoolniveau wordt jaarlijks systematisch de kwaliteit van de opbrengsten geëvalueerd en er worden trendanalyses uitgevoerd. Ook evalueert de school structureel het leren, het onderwijzen en de leerlingenzorg. De Nieuwe Thermen rapporteert aan betrokkenen (zie hoofdstuk 3: betrokkenen) inzichtelijk over de gerealiseerde kwaliteit van het onderwijs.

2. Doelstellingen

In het meerjarenschoolplan en de daaruit voortgekomen schooljaarplan worden, uitgaande van de schooldoelstellingen en de missie, de beleidsvoornemens voor de komende periode vastgelegd. De belangrijkste doelstelling is het streven naar kwaliteit. Onder kwaliteit verstaat de Nieuwe Thermen het op systematische wijze continue nagaan of er waargemaakt wordt wat in plannen en beleidsvoornemens beschreven staat. Voorgaande gebeurt door middel van het systematisch verzamelen van gegevens, het evalueren daarvan en het inzetten van meetbare verbeteracties of het borgen van de kwaliteit. De Nieuwe Thermen beoogt met het geformuleerde kwaliteitsbeleid:

 • De kwaliteit van de school te verbeteren.
 • De kwaliteit van de school te verantwoorden.
 • Betrokkenen over de kwaliteit van de school te informeren.

De Nieuwe Thermen is tevreden over het beleid als voor alle betrokkenen zichtbaar en merkbaar gewerkt wordt aan de verbetering en ontwikkeling van de school, er daarnaast jaarlijks verzamelde gegevens en oordelen in het jaarverslag zijn opgenomen en belanghebbenden betrouwbare informatie ontvangen over de kwaliteit van de school. Door middel van dit kwaliteitsbeleidsplan creëert de Nieuwe Thermen een gedegen systeem van kwaliteitszorg. Het kwaliteitsbeleidsplan wordt jaarlijks geëvalueerd en waar nodig aangepast. Iedere vier jaar wordt – parallel aan het Meerjarenschoolplan – een nieuw kwaliteitsplan opgesteld.

3. Betrokkenen

De kwaliteit van een school wordt bepaald door iedereen die in meer of mindere mate bij de school betrokken is. Kwaliteit komt in eerste instantie ten goede aan leerlingen, aan hun leerproces en de resultaten daarvan. Als het gaat om het meten en vaststellen van de kwaliteit vormen de leerlingen dan ook een belangrijke bron van informatie. Maar in feite nemen alle bij de school betrokken partijen deel aan de dialoog waarin de kwaliteit bepaald en bewaakt wordt. In het kwaliteitsdenken van alle betrokkenen dient de verantwoordelijkheid voor de eigen kwaliteit voorop te staan. In dit hoofdstuk wordt van de belangrijkste betrokkenen de rol en verantwoordelijkheid in het systeem van kwaliteitszorg omschreven.

College van Bestuur

SVO│PL Het is de verantwoordelijkheid van het Bestuur ervoor te zorgen dat de Nieuwe Thermen over een deugdelijk systeem van kwaliteitszorg beschikt en erop toeziet dat dit naar behoren wordt uitgevoerd. Met andere woorden: het bestuur toetst of de in het onderhavige kwaliteitsbeleidsplan beschreven doelen gerealiseerd worden.

Algemeen directeur

Krachtens de in het directiestatuut omschreven mandatering is de algemeen directeur verantwoordelijk voor opzet, uitvoering en toetsing van het kwaliteitsbeleid. Het bestuur stelt, vanuit de begroting en het formatieplan, de financiële en personele middelen beschikbaar om het kwaliteitsbeleid uit te voeren. Voor de uitvoering van het kwaliteitsbeleid kan de algemeen directeur zich laten bijstaan door de medewerker kwaliteit en veiligheid.

Sectordirecteur

De sectordirecteur draagt zorg voor het opstellen, implementeren en evalueren van beleid en de uit het beleid voortkomende activiteiten rondom kwaliteitszorg op de locaties. Waar nodig wordt de sectordirecteur ondersteund door de medewerker kwaliteit en veiligheid.

Teamleider en OP

Teamleider en OP zijn bij uitstek degenen die een oordeel kunnen geven over de kwaliteit van onderwijs. Daarnaast brengen zij ook de integrale leerlingenzorg ten uitvoer. De basis omvat het kritisch kijken naar het eigen handelen en de effecten daarvan. De uitvoering vindt plaats door middel van het opstellen van teamontwikkelplannen en de gesprekkencyclus (functioneringsgesprek en POP-gesprek). De 360°-feedbackenquête wordt gehanteerd als input voor het functioneringsgesprek. Alle docenten leggen een bekwaamheidsdossier aan waarin de competenties worden beschreven.

Onderwijsondersteunend personeel

De activiteiten en werkzaamheden van het OOP dragen bij aan de kwaliteit van het leren in de school. Ook voor deze groep medewerkers vormt de gesprekkencyclus de kern van de kwaliteitszorg.

Leerlingen

Het primaire proces in de school is het leer- en ontwikkelproces dat leerlingen doormaken. De kwaliteit van de school komt vooral tot uiting in de kwaliteit van het leren door de leerlingen. Zelfevaluatie betekent voor leerlingen enerzijds reflectie op het eigen leren, anderzijds feedback geven op de schoolorganisatie en haar betrokkenen. De leerlingen vervullen deze rol door deelname aan overleg (MR, leerlingenraad, klankbordgroepen) en door het meewerken aan onderzoeken die uitgezet worden.

Ouder(s)/verzorger(s)

Ouder(s)/verzorger(s) leveren een bijdrage aan het kwaliteitsbeleid door hun deelname aan het georganiseerd overleg: ouderraad en MR. Daarnaast participeren ouder(s)/verzorger(s) in ouderavonden en werken zij mee aan onderzoeken die worden uitgezet.

Basisonderwijs

De scholen voor basisonderwijs vervullen naar het voortgezet onderwijs de rol van ‘leverancier’. De Nieuwe Thermen onderhoudt warme contacten met het basisonderwijs. Doelen hierbij zijn kennismaken, samenwerken en afstemmen. Door regelmatige contacten en gezamenlijke projecten, blijft de Nieuwe Thermen op de hoogte van de mogelijkheden en wensen van de basisscholen en kan, waar nodig, de eigen kwaliteit daarop afstemmen.

Vervolgonderwijs, bedrijfsleven en zorgpartners

Het vervolgonderwijs en bedrijfsleven vervullen naar het voortgezet onderwijs de rol van ‘afnemer’ . Door regelmatige contacten blijft de Nieuwe Thermen op de hoogte van mogelijkheden en wensen van deze relaties en kan, zo mogelijk, de eigen kwaliteit daarop afstemmen. Voorgaande geldt eveneens voor actoren gerelateerd aan de zorg, zoals de leerplichtambtenaar, GGD, Jeugdmaatschappelijk werk, de schoolagent en de zorgverantwoordelijken. Het vervolgonderwijs, bedrijfsleven en de zorgpartners participeren eveneens in onderzoeken met als doel feedback te krijgen op de door de Nieuwe Thermen geleverde kwaliteit.

4. Opzet van de kwaliteitszorg

De kwaliteitszorg van de Nieuwe Thermen voldoet in zijn ultieme vorm aan de volgende criteria:

 • doelgericht
 • cyclisch
 • systematisch
 • integraal

In deze paragraaf worden deze criteria verder uitgewerkt en met elkaar in verband gebracht. Tevens wordt weergegeven op welke manier hieraan binnen de Nieuwe Thermen invulling wordt gegeven. Het kwaliteitsbeleid is doelgericht. Het kwaliteitsbeleid van de Nieuwe Thermen dient drie algemene doelen: verantwoorden, belanghebbende informeren en verbeteren.

4.1. Verantwoorden en informeren

De school voldoet aan de wettelijke verantwoordingsvoorschriften zoals opgenomen in de Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO). Op grond van artikel 24 WVO is een school verplicht een schoolplan, schoolgids en klachtenregeling op te stellen.

Meerjarenschoolplan

Er wordt een bovenschools meerjarenschoolplan opgesteld. In dit meerjarenschoolplan staat de missie en visie van de Nieuwe Thermen, de visie op personeel & organisatie, huisvesting, financieel beleid, kwaliteitszorg, communicatie & PR. In dit strategisch plan worden de doelstellingen voor de school voor de komende vier jaar beschreven. Het meerjarenplan geldt van 2016 tot 2018.

Jaarplan

De algemeen directeur en de sectordirecteur maken een jaarplan met het meerjarenplan als uitgangspunt. In het jaarplan is in ieder geval opgenomen de wijze waarop de school voldoet aan de kwaliteitseisen van de Onderwijsinspectie en DUO. Daarnaast heeft de locatie een eigen schoolplan met locatiegebonden onderdelen.

Jaarverslag

Jaarlijks wordt het schooljaarplan geëvalueerd en de resultaten en actiepunten geformuleerd in een jaarverslag. Dit jaarverslag vormt vervolgens de input voor een nieuw op te stellen jaarplan.

Managementcontract

De algemeen directeur maakt jaarlijks afspraken met het College van Bestuur over de te behalen doelstellingen. Deze afspraken zijn opgenomen in een managementcontract.

Schoolgids  

De schoolgids wordt jaarlijks opgesteld en hierin is alle relevante informatie over de Nieuwe Thermen terug te vinden.

Klachtenregeling

SVO│PL hanteert een vastgestelde klachtenregeling. In de schoolgids is deze klachtenregeling samengevat weergegeven en zijn de contactgegevens van vertrouwenspersoon en klachtencommissie opgenomen.

Door middel van het meerjarenschoolplan, het schooljaarplan, het jaarverslag, het managementcontract en de schoolgids verantwoordt de school zich intern verticaal ten opzichte van het College van Bestuur en extern verticaal aan het Ministerie van Onderwijs. Horizontaal verantwoordt de school zich aan haar belanghebbenden, in het bijzonder leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en de maatschappelijke omgeving door middel van het instrument Vensters VO.

4.2. Verbeteren

In het schoolplan wordt bekeken of de school in het kader van missie en daarop gebaseerde strategie en visie de goede dingen doet. De werkwijzen en processen van de school worden voortdurend aan evaluatie onderworpen om de in het meerjarenschoolplan opgenomen visie en doelen te kunnen verwezenlijken. Om dit te kunnen beoordelen worden diverse instrumenten gebruikt, waaronder Kwaliteitsscholen. Verder worden diverse bronnen gebruikt om gegevens te analyseren en op basis hiervan verbeteringen te bewerkstelligen:

 • Foleta
 • SOM
 • Vensters VO
 • Financiële Administratie
 • Bron (DUO)
 • Incidentenregistratie

Het kwaliteitsbeleid is cyclisch

Kwaliteitszorg draait in de kern om de ontwikkeling van de school tot een lerende organisatie: hoe weten we dat onze school en onze medewerkers leren? Hiertoe maakt de school gebruik van de PDCA-cyclus op alle niveaus. Bepalen van de kwaliteit en plannen van te ondernemen acties (plan) die vervolgens worden uitgevoerd (do). Er wordt nagegaan hoe dit in de praktijk heeft gewerkt (check) waarna de plannen eventueel worden aangepast (act). Op elk niveau wordt de PDCA-cyclus toegepast. Het strategisch beleid wordt ontwikkeld door CvB en directie en is vervat in het meerjarenschoolplan en het managementcontract. Het beleid wordt geformuleerd door de algemeen directeur en de sectordirecteur en is vervat in de schooljaarplan. De teamleider schrijft het teamplan.

Het kwaliteitsbeleid is systematisch

Met het kwaliteitsbeleid wordt systematisch gewerkt aan kwaliteitszorg. Systematisch betekent dat de school haar kwaliteitszorg uitvoert volgens een geheel aan vastgelegde processen (het verloop van de handelingen in de tijd en vaste procedures, werkwijzen en methoden om de doelen van het kwaliteitsbeleid te bereiken). Hierbij wordt aangegeven:

 • Welke activiteiten worden periodiek uitgevoerd op welk niveau?
 • Welke procedures worden daarbij gehanteerd?
 • Welke kwaliteitsaspecten zijn daarbij betrokken?

Het kwaliteitsbeleid is integraal

De integraliteit wordt bereikt doordat de missie van SVO│PL en de missie van de Nieuwe Thermen het vertrekpunt van het kwaliteitsbeleid is. De missie en de kernopdrachten van SVO│PL gelden voor een ieder die bij de SVO│PL-organisatie betrokken is. De Nieuwe Thermen heeft haar eigen missie verwoord, passend bij haar eigen karakter en omgeving, maar ook convergerend met de algemene missie van SVO│PL.

Om de missie van de school te realiseren zijn de volgende beleidsinstrumenten ingezet:

 • onderwijskundig beleid
 • personeelsbeleid
 • financieel beleid
 • facilitair beleid
 • kwaliteitsbeleid

In het schoolplan zijn de beleidsterreinen verder uitgewerkt. Er is sprake van integrale kwaliteitszorg omdat in het schoolplan en in het kwaliteitsbeleid de samenhang tussen de opdracht van de school en de verschillende beleidsterreinen zichtbaar wordt gemaakt.

5. Activiteitenplanning

Het doorlopen van het volledige kwaliteitstraject duurt steeds vier jaar. In die periode dient de PDCA-cyclus op alle beleidsterreinen te zijn doorlopen. In de praktijk zullen op tal van gebieden de activiteiten met een hogere frequentie plaatsvinden, teneinde tijdig in te kunnen spelen op veranderende omstandigheden. Ook kan er in de loop van het schooljaar op een locatie van de Nieuwe Thermen de behoefte ontstaan om een locatie-gebonden activiteit toe te voegen.

Jaarlijks

 • Jaarplan
 • Schoolplan
 • Teamplan
 • Vensters VO
 • Kwaliteitsplan en activiteitenkalender
 • Veiligheidsplan
 • Analyse verzuim
 • Analyse Verwijdering/Schorsing/VSV
 • Zorgplan
 • Quickscan RI&E
 • VO2020
 • Monitoring DTT

Tweejaarlijks

 • Inspectie Toezichtkader 2013 en ICT
 • Leerling- en oudertevredenheid Brugklas
 • Vensters VO leerlingen en ouder(s)/verzorger(s)

Driejaarlijks

 • QuickScan medewerkerstevredenheid
 • Enquêtes in het kader van Bio-gesprekken

Vierjaarlijks

 • Meerjarenplan
 • Leerling- en oudertevredenheid Algemeen
 • RI&E

De resultaten van bovenstaande kwaliteitsactiviteiten worden geïnventariseerd en aangeleverd als managementinformatie. Verbeteractiviteiten worden beschreven in het Format Activiteit Kwaliteitszorg. De inrichting, uitvoering en de evaluatie van de kwaliteitszorg vindt onder rechtstreekse verantwoordelijkheid van de algemeen directeur plaats. De algemeen directeur is verantwoordelijk voor de kwaliteitszorg van de Nieuwe Thermen. De sectordirecteur is verantwoordelijk voor de kwaliteitszorg van de locatie, de teamleider voor de kwaliteitszorg op team- en vakgroepniveau.

6. Evaluatie en borging

De planning van kwaliteitszorg, zoals in dit beleidsplan beschreven, is een proces dat net als alle andere beleidsplannen onderhavig is aan de PDCA-cyclus. Nadat dit plan langs de geëigende wegen is besproken en vastgesteld (CvB, MR), zullen de verschillende kwaliteitszorgactiviteiten volgens het activiteitenplan worden uitgevoerd. In de bestaande beleidscyclus zal dit plan en de uitvoering daarvan jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld worden. Een beschrijving van de evaluatie is onderdeel van het jaarverslag.

 

 

Direct naar
facebook