Informatieplicht gescheiden ouders

De regel is dat na echtscheiding de ouders gezamenlijk het ouderlijk gezag behouden. Dit is slechts anders indien een rechterlijke beschikking kan worden getoond waarin het recht op informatie is beperkt, informatie ook niet aan de andere ouder wordt verstrekt of informatieverstrekking niet in het belang van het kind is.

Bij inschrijving van leerlingen zal altijd de handtekening dan wel een instemmende verklaring van de andere ouder worden gevraagd.  Indien u als niet met gezag belaste ouder/niet-verzorgende ouder geïnformeerd wilt worden, neemt u hierover contact op met de schoolleiding.

Tenzij een rechterlijke uitspraak anders vermeldt gelden de volgende regels voor wat betreft het schoolbeleid ten aanzien van informatie aan (gescheiden) ouders:

  • De niet met het gezag belaste ouder/niet-verzorgende ouder vraagt de schoolleiding specifiek om informatie;
  • De schoolleiding behoeft geen inlichtingen te verstrekken indien het belang van het kind zich daartegen verzet (bijvoorbeeld als de veiligheid in het geding is). Het enkele feit dat de leerling zelf niet wil dat er informatie wordt verstrekt, is niet voldoende om deze informatie niet te verstrekken;
  • De niet met gezag belaste ouder/niet-verzorgende ouder die verzoekt om informatie dient zich te legitimeren. De andere ouder wordt van het gedane verzoek in kennis gesteld. Daarbij wordt aangegeven dat alleen redenen die het belang van het kind aangaan tegen het verzoek kunnen worden ingebracht;
  • Als de niet met het gezag belaste ouder/niet-verzorgende ouder de school heeft verzocht om informatie en daartegen bestaat geen bezwaar, worden nadien in ieder geval bepaalde bescheiden zonder meer gegeven, bijvoorbeeld de rapporten.

Bekijk hier het protocol omgaan en informatieplicht aan gescheiden ouders SVO|PL.

Direct naar
facebook