Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg

De Nieuwe Thermen maakt deel uit van de Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg (SVO|PL), het bevoegd gezag van de volgende locaties voor vmbo, havo, vwo en praktijkonderwijs in Parkstad Limburg:

BcPL locatie Brandenberg te Langraaf vmbo-tl, kader, basis
BcPL locatie Herle te Heerlen vmbo-tl, kader, basis
BcPL locatie Holz te Kerkrade vmbo-tl, kader, basis
BcPL locatie Praktijkscholen (openbaar en katholiek) te Heerlen praktijkonderwijs
Bernardinuscollege te Heerlen gymnasium, atheneum en havo
Charlemagne College locatie Eijkhagen te Landgraaf (tweetalig) vwo, havo en vmbo-tl
De Nieuwe Thermen te Heerlen havo/vmbo-tl
Sintermeertencollege te Heerlen (tweetalig) vwo, (tweetalig) havo en (tweetalig) vmbo-tl
Techniekcollege Parkstad Limburg te Heerlen vmbo techniek (leerjaar 3 en 4)

Het onderwijs van de scholen van SVO|PL levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de jeugd in Parkstad en omgeving. Ons onderwijs is gericht op kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming van elk kind. In onderlinge samenhang dragen deze drie begrippen bij aan het beste onderwijs. We kennen de verscheidenheid in maatschappelijke omstandigheden die kinderen thuis en in hun directe omgeving ervaren, houden hier rekening mee zonder te aanvaarden dat verschillen aan het begin van een leven bepalend blijven voor de verdere ontwikkeling. We willen dat elk kind zich naar zijn eigen mogelijkheden ontwikkelt tot een jongvolwassene die vol vertrouwen, plezier en persoonlijke ambitie, samen met anderen, een bijdrage kan en wil leveren aan de maatschappij.

Ons motto “voor elk kind het beste onderwijs” heeft een persoonlijke, individuele betekenis voor elk kind. Het gaat uit van de verschillen in ontwikkeling en mogelijkheden van een kind, sluit aan op de behoeften van de leerling en de maatschappelijke omgeving en biedt een veilige omgeving waar ambitie uitgedaagd en zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen gestimuleerd worden.

College van Bestuur
drs. R.K.M. Bonekamp (voorzitter)
mr. M. Epema (lid)

Raad van Toezicht
G.J.H.M. Wagemans (voorzitter)
L.L.G.H. Scholl (vice-voorzitter)
A.E.J. van den Brink MSc
drs. A. Palmen, CFA
W.R.H. Vliex, RA RO

Voor bestuurlijke aangelegenheden kan contact worden opgenomen met het Bestuursbureau van SVO|PL

Adres:                          Telefoon:                      E-mail:                          Internet:

Akerstraat 85-87        045 – 571 25 97          info@svopl.nl               www.svopl.nl
6417 BK Heerlen

 

Schoolveiligheid en welbevinden

Een veilige omgeving is belangrijk voor het welbevinden van onze medewerkers en leerlingen. SVO|PL hecht eraan dat al haar scholen een veilige omgeving vormen voor iedereen die er leert en werkt. Het is belangrijk dat leerlingen in een vertrouwde omgeving kunnen ontwikkelen. Ouders/verzorgers op hun beurt moeten met een gerust hart hun kind naar school kunnen laten gaan. Deze doelstelling brengt met zich mee dat er binnen SVO|PL wordt opgetreden tegen wangedrag.

Relevante regelingen zijn gepubliceerd op de website van SVO|PL.

Algemeen

Als waarden en normen worden overschreven heeft dit een negatieve impact op de schoolorganisatie. Grensoverschrijdend gedrag, in welke vorm dan ook, wordt binnen SVO|PL niet geaccepteerd. Als sprake is van grensoverschrijdend gedrag, dan kan en mag van de school verwacht worden dat actie ondernomen wordt om dit onwenselijke gedrag verder te voorkomen en passende maatregelen te nemen.

Schoolveiligheid is niet alleen een zaak van bestuur en schoolleiding. Bij SVO|PL zien wij dit als een zaak van ons allemaal: veiligheid op school is een taak en verantwoordelijkheid van de schoolleiding en medewerkers, maar ook van leerlingen, ouders/verzorgers en andere bezoekers van de school.

Interne vertrouwensperso(o)n(en)
Nadine Wolfs
n.wolfs@svopl.nl

Externe vertrouwenspersonen

Dhr. mr. C.M. Kuikman
045 – 532 22 61
06 – 81 91 06 03
kuikman@home.nl 

Mw. H. Mickartz
06 – 15 82 30 24

Ondersteuningscoördinator/ondersteuningsteams
Maud Thijssen
mja.thijssen@svopl.nl

Anti-pestcoördinator
Henriette Lempers
hem.lempers-rotjes@svopl.nl

Schorsing en verwijdering
Wanneer een leerling de normen overtreedt die binnen de school gelden, kan hierop worden gereageerd met een opvoedkundige maatregel of een formele ordemaatregel. Opvoedkundige maatregelen zijn feitelijke handelingen zoals strafwerk maken, een uur terugkomen, of afzondering van het klassikale onderwijs voor de duur van een dag. Formele ordemaatregelen zijn vervolgens schorsing en verwijdering.

Bekijk hier het protocol pedagogische maatregel, schorsing en verwijdering SVO|PL.

Klachten

De kring van personen waartegen een klacht kan worden ingediend is beperkt tot medewerkers van SVO|PL en ouders/verzorgers en leerlingen voor zover deze leerling zijn of waren van een van de scholen. Hierbij kan gedacht worden aan docenten, directieleden, onderwijsondersteunend personeel, leerlingen, ex-leerlingen, ouders, voogden, verzorgers, leden College van Bestuur of een vrijwilliger die werkzaamheden verricht voor de school. Klachten over ouders/verzorgers onderling of over leerlingen onderling zijn van deze regeling uitgesloten. 

De meeste klachten kunnen in onderling overleg worden afgehandeld. Bespreek daarom klachten altijd eerst op school, met de betreffende personen. Indien dat, gezien de aard van de klacht, niet mogelijk is of wanneer geen juiste afhandeling heeft plaatsgevonden, kan een beroep worden gedaan op een ander gremium.

De interne of externe vertrouwenspersonen kunnen bij klachten bijstand en begeleiding in het traject verlenen. 

Bekijk hier de Klachtenprocedure.

Klachtenregeling

Indien het niet mogelijk is om in onderling overleg tot een juiste afhandeling van een klacht te komen, kan een beroep worden gedaan op de Klachtenregeling SVO|PL.

Bekijk hier de Klachtenregeling SVO|PL.

Klachtencommissie SVO|PL

p/a Akerstraat 85-87, 6417 BK Heerlen

Email: klachtencommissie@svopl.nl

Klokkenluidersregeling
SVO|PL acht het van belang dat haar werknemers en leerlingen en ook externen (zoals bijvoorbeeld ouders/verzorgers van leerlingen, leveranciers e.d.) op adequate en veilige wijze melding kunnen doen van eventuele vermoedens van misstanden binnen de organisatie waarbij zij betrokken zijn. Uitgangspunt hierbij is dat het intern melden van een misstand dient te worden gezien als een bijdrage aan het verbeteren van het functioneren van de organisatie.

Het begrip “misstand” definiëren wij als: feiten of situaties waarbij een organisatorisch, persoonlijk of maatschappelijk belang in het geding is, dan wel kan komen en die binnen de invloedssfeer van de organisatie voorkomen. Denk hierbij aan gevaar voor de gezondheid, de veiligheid of het milieu.

Tegelijkertijd kan er ook sprake zijn van strafbare feiten, schending van de wet- en regelgeving, onethisch gedrag, misleiding van justitie, overheid of het publiek, dan wel het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten of situaties. SVO|PL stelt zich daarbij principieel op het standpunt dat een dergelijke melding serieus wordt onderzocht, waarbij voorkomen dient te worden dat de te goeder trouw handelende medewerker of leerling wordt benadeeld in zijn positie bij de organisatie.

De Klokkenluidersregeling SVO|PL is niet bedoeld voor het melden van persoonlijke klachten door werknemers of leerlingen over hen persoonlijk betreffende aangelegenheden, of het uiten van kritiek op de door de directie gemaakte beleidskeuzes.

Bekijk hier de Klokkenluidersregeling SVO|PL.

Klokkenluiderscommissie SVO|PL
p/a Akerstraat 85-87, 6417 BK Heerlen, onder vermelding van “vertrouwelijk en persoonlijk”

Email: klokkenluiderscommissie@svopl.nl

Klachten betreffende eindexamenaangelegenheden
Klachten over sancties genomen door de schooldirectie in geval van een onregelmatigheid (bv. fraude of ongeoorloofde absentie) begaan door een examenkandidaat bij enig onderdeel van het examen, worden behandeld door de Commissie van Beroep bij Eindexamenaangelegenheden. Deze klachten kennen een speciale klachtafhandeling. Een kandidaat of ouder/verzorger dient binnen drie dagen na bekendmaking van de sanctie in beroep te gaan bij de Commissie van Beroep bij Eindexamenaangelegenheden. De leden van deze commissie worden benoemd door het bevoegd gezag van de stichting. De commissie is exclusief bevoegd inzake geschillen op voornoemd terrein. Men kan met deze klachten niet naar de klachtencommissie.

Bekijk hier het reglement Commissie van Beroep Eindexamenaangelegenheden.

Commissie van Beroep Eindexamenaangelegenheden
p/a Bestuursbureau Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg
Akerstraat 85-87
6417 BK Heerlen
E-mail: info@svopl.nl

 

Klachten over seksuele intimidatie
De behandeling van klachten over seksuele intimidatie vindt op dezelfde wijze plaats als de behandeling van andere klachten. Ook in dezen dient eerst de interne weg gevolgd te worden alvorens naar de klachtencommissie te gaan. Gezien de bijzondere aard van deze klachten zijn op elke school interne vertrouwensperso(o)n(en) aanwezig die als eerste aanspreekpunt kunnen functioneren. 

De school is verplicht van vermoedens en klachten op het gebied van seksueel misbruik melding te maken bij de vertrouwensinspecteur. De vertrouwensinspecteur kan voor leerlingen en personeelsleden die het slachtoffer zijn van seksuele intimidatie een klankbordfunctie vervullen en hen desgewenst begeleiden bij de verdere afhandeling van hun klacht (tel. 0900-1113111 (lokaal tarief)).

Privacy en gegevensbescherming

Om uw kind(eren) het beste onderwijs in een veilige omgeving te kunnen bieden, dient de stichting te beschikken over (persoons)gegevens van uw kind(eren). Alle gegevens worden opgeslagen in het (school)dossier van de betreffende leerling. De stichting draagt zorg voor een passende beveiliging van al deze gegevens. Zo is de toegang tot gedigitaliseerde bestanden beveiligd met autorisaties en wachtwoorden en wordt het papieren dossier opgeborgen in afgesloten kasten, die uitsluitend door daartoe geautoriseerde medewerkers geopend kunnen worden.

U heeft als ouder/verzorger het recht op inzage, correctie en eventuele verwijdering van de persoonsgegevens van uw kind(eren). Indien u hiervan gebruik wilt maken, kunt u een schriftelijk verzoek in dienen bij de directeur/rector van de school van uw kind(eren). Afhandeling van uw verzoek vindt plaats volgens vastgestelde afspraken.

Alle scholen van de Stichting SVO|PL hanteren het IBP-beleid SVO|PL, het Privacyreglement leerlingen en hieruit voortvloeiende reglementen, waarin de privacy en bescherming van persoonsgegevens is vastgelegd. Relevante reglementen zijn gepubliceerd op de website van SVO|PL. Vragen, incidenten of opmerkingen kunnen vertrouwelijk worden gemeld bij de Functionaris voor Gegevensbescherming van SVO|PL.

Bekijk hier het Privacyreglement leerlingen.

Portretrecht en publicatie beeldmateriaal
Onze school laat met foto’s en video’s zien wat op school en tijdens schoolactiviteiten gebeurt. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden, bijvoorbeeld tijdens activiteiten, schoolreisjes en lessen. Ook uw zoon/dochter kan op dit beeldmateriaal te zien zijn. Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden en we plaatsen bij foto’s en video’s zonder expliciete toestemming geen namen van leerlingen. Elk schooljaar wijzen wij u op uw recht om toestemming te geven dan wel in te trekken voor publicatie van beeldmateriaal. Vanaf 16 jaar mogen leerlingen volgens de wet zelf bepalen of beeldmateriaal gebruikt mag worden.


U kunt uw toestemming vastleggen via de elo van Somtoday. Onder ‘Toestemming’ bij ‘Mijn profiel’ ziet u waarvoor u toestemming kunt geven. Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt. Het kan voorkomen dat andere ouders/verzorgers of leerlingen foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. De school heeft daar geen invloed op, maar wij gaan ervan uit dat iedereen terughoudend is bij het plaatsen van beeldmateriaal op internet.


U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Ook mag u op een later moment alsnog toestemming geven. U past uw keuze aan in de elo van Somtoday. Vanaf het moment dat de toestemming wordt ingetrokken, plaatsen we geen nieuw beeldmateriaal meer van uw zoon/dochter. Heeft u een klacht over een eerder geplaatste foto? Neem dan contact op met nmj.jacobs@svopl.nl .

 

Functionaris voor Gegevensbescherming SVO|PL

  1. D. Bos-van Oostrum

p/a Akerstraat 85-87, 6417 BK Heerlen
privacy@svopl.nl

06 – 18 23 54 54

 

Informatieplicht gescheiden ouders

De regel is dat na echtscheiding de ouders gezamenlijk het ouderlijk gezag behouden. Dit is slechts anders indien een rechterlijke beschikking kan worden getoond waarin het recht op informatie is beperkt, informatie ook niet aan de andere ouder wordt verstrekt of informatieverstrekking niet in het belang van het kind is.

Bij inschrijving van leerlingen zal altijd de handtekening dan wel een instemmende verklaring van de andere ouder worden gevraagd.  Indien u als niet met gezag belaste ouder/niet-verzorgende ouder geïnformeerd wilt worden, neemt u hierover contact op met de schoolleiding.

Tenzij een rechterlijke uitspraak anders vermeldt gelden de volgende regels voor wat betreft het schoolbeleid ten aanzien van informatie aan (gescheiden) ouders:

  • De niet met het gezag belaste ouder/niet-verzorgende ouder vraagt de schoolleiding specifiek om informatie;
  • De schoolleiding behoeft geen inlichtingen te verstrekken indien het belang van het kind zich daartegen verzet (bijvoorbeeld als de veiligheid in het geding is). Het enkele feit dat de leerling zelf niet wil dat er informatie wordt verstrekt, is niet voldoende om deze informatie niet te verstrekken;
  • De niet met gezag belaste ouder/niet-verzorgende ouder die verzoekt om informatie dient zich te legitimeren. De andere ouder wordt van het gedane verzoek in kennis gesteld. Daarbij wordt aangegeven dat alleen redenen die het belang van het kind aangaan tegen het verzoek kunnen worden ingebracht;
  • Als de niet met het gezag belaste ouder/niet-verzorgende ouder de school heeft verzocht om informatie en daartegen bestaat geen bezwaar, worden nadien in ieder geval bepaalde bescheiden zonder meer gegeven, bijvoorbeeld de rapporten.

Bekijk hier het protocol omgaan en informatieplicht aan gescheiden ouders SVO|PL.

 

Direct naar
facebook