Indien een leerling de regels en fatsoensnormen na herhaalde waarschuwing overschrijdt, wordt de leerling naar huis gestuurd nadat de ouders/verzorgers telefonisch op de hoogte zijn gesteld. De schorsing wordt schriftelijk bevestigd en aan de inspectie en het bevoegd gezag gemeld. Voordat de leerling kan terugkeren naar de locatie vindt een gesprek plaats met de ouders/verzorgers en de leerling.
Indien de hulpvraag van de leerling aanleiding geeft tot heroverweging van de plaatsing, vindt, na overleg met de ouders/verzorgers, een verwijzing plaats naar een andere school.

Protocol interne schorsing, schorsing en verwijdering van leerlingen

Als basis voor onderstaande procedure dienen:

 • Wet Voortgezet Onderwijs
 • Inrichtingsbesluit WVO

Dit protocol wordt van kracht als er sprake is van ernstig ongewenst gedrag waarbij de leerling zich niet houdt aan de geldende regels en/of mogelijke psychisch en/of lichamelijk letsel aan derden toebrengt.

Klik hier om de volledige regeling te bekijken.

Definitielijst

Ernstig incident               
Elk incident waarbij sprake is van verbale agressie, fysiek of psychisch geweld welke ingrijpende gevolgen heeft voor de fysieke of psychische gesteldheid van personen en/of een inbreuk veroorzaakt op de veiligheid of onderwijskundige voortgang van de betreffende school.

Verbale agressie            
– Iemand dreigend toespreken in combinatie met stemverheffing en/of gebaren die als dreigend kunnen worden opgevat.
– Dreigementen tot beschadigingen van bezittingen van betrokkene of de school.
– Dreigement over te gaan tot fysiek geweld tegen betrokkene en/of haar of zijn familie en/of de school.

Fysiek geweld
Acties gericht tegen de lichamelijke integriteit zoals slaan, stompen en schoppen. Fysiek geweld wordt het makkelijkst herkend omdat de gevolgen meestal duidelijk zichtbaar zijn in lichamelijke kwetsuren of schade aan have en goed.

Psychisch geweld           
Psychisch geweld is een vorm van geweld die het meest verborgen kan blijven voor de omgeving. Pesten, negeren, buitensluiten zijn niet zo zichtbaar als bijvoorbeeld een blauw oog. Psychisch geweld kan zowel verbaal als non-verbaal zijn.

Interne schorsing           
De interne schorsing is geen officieel instrument, maar kan niettemin bruikbaar zijn bij onveilige situaties of bij het herstellen van de rust binnen de groep/school. Het is in principieel geen strafmaatregel, maar een ordemaatregel in het belang van de school.

Schorsing 
Een leerling wordt tijdelijk de toegang tot de school ontzegd.

Verwijdering
De leerling wordt de toegang tot de school en het onderwijs daar ontzegd en de leerling wordt uitgeschreven uit de leerlingenadministratie van de betreffende school.

Procedure bij interne schorsing
Een ernstig incident kan ertoe leiden dat de directeur van de school met onmiddellijke ingang overgaat tot het instellen van een interne schorsing. Hierbij gelden de volgende afspraken/regels:

 • In geval van een interne schorsing wordt de leerling voor de rest van de dag de toegang tot de groep ontzegd. De leerling wordt dan onder toezicht binnen de school geplaatst.
 • De ouders/verzorgers worden onverwijld van het incident en de interne schorsing gemotiveerd op de hoogte gebracht. Indien de ouders niet te bereiken zijn en de veiligheid vereist een interne schorsing, dient de school voor opvang van de leerling te zorgen.
 • De ouders/verzorgers worden op school uitgenodigd voor een gesprek. Hierbij is de mentor en de sectordirecteur van de school aanwezig, eventueel vergezeld door een vertrouwenspersoon.
 • Van het incident en het gesprek met de ouders wordt een verslag gemaakt. Dit verslag wordt door de ouders voor gezien getekend en in het leerlingendossier opgeslagen.
 • De interne schorsing kan eenmaal worden verlengd met één dag. Daarna kan de leerling eventueel worden geschorst.
 • De interne schorsing wordt schriftelijk gemeld bij het bevoegd gezag.
 • Na afloop van deze procedure wordt het totale verloop hiervan binnen één maand op schoolniveau besproken. Één keer per jaar wordt een evaluatie bovenschools gehouden en worden zo nodig verbeteringen aangebracht.

Procedure bij schorsing
Bij een ernstig incident, of in het afzonderlijke geval dat het voorgevallen incident dermate ernstig is, kan worden overgegaan tot een schorsing zonder voorafgaande interne schorsing. Hierbij gelden de volgende afspraken/regels:

 • De directeur schorst namens het bevoegd gezag.
 • De ouders/verzorgers worden onverwijld van het incident en het voorgenomen besluit tot schorsen, gemotiveerd op de hoogte gebracht. Indien de ouders niet te bereiken zijn en de veiligheid vereist een schorsing, dient de school voor opvang van de leerling te zorgen.
 • De leerling en zijn/haar ouders/verzorgers moeten onverwijld gehoord worden.
 • Van het incident en het gesprek met de ouders wordt een verslag gemaakt. Dit verslag wordt door de ouders voor gezien getekend en in het leerlingendossier opgeslagen.
 • De directeur/rector bevestigt het gesprek en het besluit tot schorsen schriftelijk aan de ouders/verzorger. De schorsing geldt hooguit één week (art. 13 lid 1 Inrichtingsbesluit WVO).
 • Het besluit dient schriftelijk aan de leerling/ouders/verzorgers te worden medegedeeld per aangetekende brief, (art. 13 lid 2 Inrichtingsbesluit WVO).
 • Gedurende de schorsing wordt de leerling de toegang tot de school en het schoolplein ontzegd.
 • Er worden maatregelen getroffen waardoor de voortgang van het leerproces van de leerling gewaarborgd wordt.
 • Bij een schorsing van meer dan een dag dient de directeur de Inspectie van het Onderwijs evenals de leerplichtambtenaar in te lichten.
 • De directeur meldt de schorsing bij het bevoegd gezag en laat een afschrift van de schorsingbrief aan het Bestuursbureau toekomen.
 • Binnen zes weken na de bekendmaking kunnen belanghebbenden bezwaar maken bij het College van Bestuur (Akerstraat 85-87, 6417 BK te Heerlen), (art. 15 lid 2 Inrichtingsbesluit WVO).
 • Het College van Bestuur beslist binnen vier weken na ontvangst van het bezwaarschrift en neemt een besluit ten aanzien van het bezwaar van de ouders (art. 15 lid 3 Inrichtingsbesluit WVO).

Procedure bij voorgenomen besluit tot verwijdering
Bij het zich voordoen van een buitengewoon ernstig incident, dan wel het zich meermaals voordoen van een ernstig incident, kan worden overgegaan tot verwijdering. De wettelijke regeling is hierbij van toepassing, art. 27 WVO; art 14 Inrichtingsbesluit WVO. Hierbij gelden de volgende afspraken/regels:

 • Een voorgenomen besluit tot verwijdering van een leerling van school is een beslissing van de directeur/rector namens het bevoegd gezag.
 • De ouders/verzorgers worden onverwijld van dit besluit gemotiveerd op de hoogte gebracht. Indien de ouders niet te bereiken zijn en de veiligheid een verwijdering verijst, dient de school voor opvang van de leerling te zorgen.
 • De leerling en zijn ouders/verzorgers moeten onverwijld gehoord worden.
 • Van het gesprek met de ouders wordt een verslag gemaakt. Dit verslag wordt door de ouders voor gezien getekend en in het leerlingendossier opgeslagen.
 • De directeur bevestigt het gesprek en het voorgenomen besluit tot verwijdering van de leerling aan de ouders/verzorgers.
 • Het besluit dient schriftelijk aan de leerling/ouders/verzorgers medegedeeld te worden per aangetekende brief, (art. 13 lid 2 Inrichtingsbesluit WVO).
 • Gedurende de periode, waarin gezocht wordt naar een geschikte school, blijft de leerling geschorst en wordt de leerling de toegang tot de school en het schoolplein ontzegd.
 • Er worden maatregelen getroffen waardoor de voortgang van het leerproces van de leerling gewaarborgd wordt.
 • Het besluit omtrent verwijdering wordt ter kennisgeving opgestuurd naar:
 • De ambtenaar leerplichtzaken
 • De Inspectie van het Onderwijs
  • De directeur meldt het voorgenomen besluit tot verwijdering bij het bevoegd gezag en laat een afschrift van de brief aan het Bestuursbureau toekomen.
  • Binnen zes weken na de bekendmaking kunnen belanghebbenden bezwaar maken bij het College van Bestuur (Akerstraat 85-87, 6417 BK te Heerlen), (art. 15 lid 2 Inrichtingsbesluit WVO).
  • Het College van Bestuur beslist binnen vier weken na ontvangst van het bezwaarschrift en neemt een besluit ten aanzien van het bezwaar van de ouders (art. 15 lid 3 Inrichtingsbesluit WVO).

Procedure bij definitieve verwijdering
Wanneer een passende school gevonden is voor de leerling en overgegaan wordt tot de definitieve verwijdering gelden de volgende afspraken/regels:

 • Een besluit tot verwijdering van een leerling van school is een beslissing van het bevoegd gezag.
 • De leerling en zijn ouders/verzorgers moeten onverwijld gehoord worden.
 • Van het gesprek met de ouders wordt een verslag gemaakt. Dit verslag wordt door de ouders voor gezien getekend en in het leerlingendossier opgeslagen.
 • Het bevoegd gezag bevestigt het gesprek en het besluit tot verwijdering van de leerling aan de ouders/verzorgers.
 • Het besluit dient schriftelijk aan de leerling/ouders/verzorgers medegedeeld te worden per aangetekende brief, (art. 13 lid 2 Inrichtingsbesluit WVO).
 • Het besluit omtrent verwijdering wordt ter kennisgeving opgestuurd naar:
 • De ambtenaar leerplichtzaken
 • De Inspectie van het Onderwijs
  • Binnen zes weken na de bekendmaking kunnen belanghebbenden bezwaar maken bij het College van Bestuur (Akerstraat 85-87, 6417 BK te Heerlen), (art. 15 lid 2 Inrichtingsbesluit WVO).
  • Het College van Bestuur beslist binnen vier weken na ontvangst van het bezwaarschrift en neemt een besluit ten aanzien van het bezwaar van de ouders (art. 15 lid 3 Inrichtingsbesluit WVO).

   

Direct naar
facebook