Sociale media kunnen een goede bijdrage leveren aan de professionaliteit van het onderwijspersoneel en de kwaliteit van het onderwijs. Over de inzet van sociale media zijn afspraken gemaakt. Deze zijn door SVO|PL vastgelegd in een protocol en gelden voor zowel medewerkers als leerlingen. Het in strijd handelen met dit protocol kan leiden tot sancties. Dit geldt voor zowel medewerkers als leerlingen.

Protocol Sociale Media SVO|PL

Sociale media kunnen een goede bijdrage leveren aan de professionaliteit van onderwijspersoneel en de kwaliteit van het onderwijs. Over de inzet van sociale media zijn de volgende afspraken gemaakt.

Medewerkers

 • Bij onderwerpen m.b.t. het onderwijs maken medewerkers duidelijk of zij op persoonlijke titel of namens (een van de) SVO|PL-scholen publiceren.
 • Het is medewerkers toegestaan om kennis en informatie te delen, mits het geen vertrouwelijke of persoonlijke informatie betreft en andere betrokkenen niet schaadt.
 • Medewerkers gaan niet in discussie met een leerling of ouder/verzorger op sociale media.
 • Schoolbestuurders, schoolleiders en leidinggevenden zijn altijd vertegenwoordiger van de SVO|PL-scholen – óók als zij een privé-mening verkondigen. Bij twijfel: niet publiceren.
 • Medewerkers van de SVO|PL-scholen zijn persoonlijk verantwoordelijk voor wat zij publiceren.
 • Bij twijfel over een publicatie of over de raakvlakken met de SVO|PL-scholen zoeken medewerkers contact met hun leidinggevende.
 • Bij het constateren van negatieve berichten: Bespreek het tegengekomen bericht intern om adequaat te kunnen reageren.

Medewerkers en leerlingen

 • Medewerkers, leerlingen en ouders/verzorgers van de SVO|PL-scholen nemen de fatsoensnormen in acht. Als fatsoensnormen worden overschreden (bijvoorbeeld: mensen pesten, kwetsen, stalken, bedreigen, zwartmaken of anderszins beschadigen) dan neemt SVO|PL passende maatregelen.
 • Het is voor medewerkers, leerlingen en ouders/verzorgers niet toegestaan om foto-, film- en geluidsopnamen van school gerelateerde situaties op de sociale media te zetten tenzij betrokkenen uitdrukkelijk toestemming voor plaatsing hebben gegeven.
 • Medewerkers, leerlingen en ouders/verzorgers van de SVO|PL-scholen zijn zich ervan bewust dat publicaties op sociale media altijd vindbaar zijn, óók na verwijdering van het bericht.

Gevolgen en mogelijke sancties voor medewerkers, leerlingen en ouders/verzorgers

 • Medewerkers die in strijd handelen met dit protocol maken zich mogelijk schuldig aan plichtsverzuim. Alle correspondentie omtrent dit onderwerp wordt opgenomen in het personeelsdossier.
 • Afhankelijk van de ernst van de uitlatingen, gedragingen en gevolgen worden naar medewerkers toe rechtspositionele maatregelen genomen welke variëren van waarschuwing, schorsing, berisping, ontslag en ontslag op staande voet;
 • Leerlingen die in strijd met dit protocol handelen maken zich mogelijk schuldig aan verwijtbaar gedrag. Alle correspondentie omtrent dit onderwerp wordt opgenomen in het leerlingendossier.
 • Ouders/verzorgers die in strijd met dit protocol handelen maken zich mogelijk schuldig aan verwijtbaar gedrag. Alle correspondentie omtrent dit onderwerp wordt opgenomen in een speciaal hiervoor in te richten dossier.
 • Afhankelijk van de ernst van de uitlatingen, gedragingen en gevolgen worden naar leerlingen (en/of ouders/verzorgers) toe maatregelen genomen welke variëren van waarschuwing, schorsing en verwijdering van school.
 • Indien de uitlating van leerlingen, en/of ouders/verzorgers en medewerkers mogelijk een strafrechtelijke overtreding inhoudt zal door SVO|PL aangifte bij de politie worden gedaan.
 • [gview file=”https://www.nieuwethermen.nl/wp-content/uploads/2015/07/Protocol-Sociale-Media-SVOPL.docx”]

Direct naar
facebook