Een veilige omgeving is belangrijk voor het welbevinden van onze medewerkers en leerlingen. Door het College van Bestuur is de Kaderregeling Veiligheid vastgesteld. Deze regeling bevat een groot aantal protocollen, waaronder de Klachtenregeling, het anti-pestbeleid, de inrichting van de zorgstructuur en het privacybeleid.

Relevante regelingen zijn gepubliceerd op de website van SVO|PL.

Algemeen

Als waarden en normen worden overschreven heeft dit een negatieve impact op de schoolorganisatie. Grensoverschrijdend gedrag, in welke vorm dan ook, wordt binnen SVO|PL niet geaccepteerd. Als sprake is van grensoverschrijdend gedrag, dan kan en mag van de school verwacht worden dat actie ondernomen wordt om dit onwenselijke gedrag verder te voorkomen en passende maatregelen te nemen.

Schoolveiligheid is niet alleen een zaak van bestuur en schoolleiding. Bij SVO|PL zien wij dit als een zaak van ons allemaal: veiligheid op school is een taak en verantwoordelijkheid van de schoolleiding en medewerkers, maar ook van leerlingen, ouders/verzorgers en andere bezoekers van de school.

 

Interne vertrouwensperso(o)n(en)

Nadine Wolfs
n.wolfs@nieuwethermen.nl

 

Externe vertrouwenspersoon

De heer mr. C.M. Kuikman
045 – 532 22 61
06 – 81 91 06 03
kuikman@home.nl

 

Ondersteuningscoördinator/ondersteuningsteams

Jill Vermeesch
jme.vermeesch@nieuwethermen.nl

 

Anti-pestcoördinator

Henriëtte Lempers – Rötjes
hem.lempers-rotjes@nieuwethermen.nl

 

Schorsing en verwijdering

Als sprake is van ernstig ongewenst gedrag waarbij de leerling zich niet houdt aan de geldende regels en/of mogelijk psychisch en/of lichamelijk letsel aan derden toebrengt kan de school overgaan tot interne schorsing, schorsing of verwijdering. De ouders/verzorgers worden, volgens de geldende regels, van het incident en de maatregel gemotiveerd op de hoogte gebracht. Tegen schorsing en verwijdering kunnen ouders/verzorgers, volgens de procedure beschreven in het protocol schorsing en verwijdering, bezwaar maken bij het bevoegd gezag.

 

Bekijk hier het protocol interne schorsing, schorsing en verwijdering SVO|PL.

Direct naar
facebook